Pi’raaja Jamüin Süchukuwa achuntaa E’raje’eraa sulu’u SAHUM

salud-indigena-10151

Ma’aka eere aiin kasa pünain jee che’ujaale müin wanee kaaliwaa natuma naa atüjashiikana süpüleeruwa ayuulee, eesü süpüla puchuntuin wanee akaliijÜnaa sulu’u tü ayuuliipalakalü HAHUM ya Marakaaya eere maimain naa atüjakana süpüleeruwa shipi ayuulii.

Pi’raaja Jamüin Süchukuwaa achuntaa E’raje’eraa sulu’u SAHUM

Anuusa joolu’u, we’iyatüin jamüin sukuwa’ipa, tü achuntaakalü kaaliwaa sulu’u tü ayuuliipalakalü palajatkalü sÜnain alati’raa achü’ü yaa Wenesueela.

Pa’inraainjatkalü palajanaa

Ou’unuinjana eere naa ayawatüliikana sukuwa’ipa kasa: Isaa shi’ipo’ujee tü süpülajanakalü e’rajawaa mülo’uyuu, nayataaya shia wana sümaa yaamüinpa ka’ikalü sünaimüin Kale’ujeematapa. Na ayuuishiikana e’rajaanüshii, kaalapüsü, aka ee’in pienchisü süpülajana e’rajaya, eeshii aka’ratchishii e’rajaalii, naa ayaawataka sukuwa’ipa kasain ayulee pünaain süpüla nalu’wataanüinjanain eemüin naa atüjashiikana, ma’aka che’ujaale.

Jülüjainjatkalü paa’in: pi’iyatüinjatüin Püseetulain

Na laülayuukana alati’nüinjana palajanaa

Ayuuleepalakalü tüü e’rajaasü ma’aka saa’in watta saalii ayuiisü süpüla ka’ikalü

Süchikijee

Ajutalaa achukuwaa: Süchikijee nalu’wataanüin naa ayuuishiikana eemüin naa e`rajaaliikana ale’jüinjana nachukuwa’aya sulu’umüin tü anaatüleepalakalü akuwa’ipaa.

Jülüjainjatkalü paa’in: aapünajatü müin wanee karaloutta nutuma wanee e’rajaai sulu’ujee aaipiriakalü, sukoopiain pükaralou’taain jee anakiaakalü.

Paa’inraainjatkalü süchikijee:

Wanee e’raje’eraa: O’unuinjatü chaa eemüin tü piichi paajunaakalü anuiipa’asü suulia tü e’rajaalee mülo’uskalü eere naa e’rajaalii atüjüshiikana.

Napüshuwa’aya naa antakana sünain e`raje’eraa ashajünüsü nanülia sulu’u tü napülajanakana naa che’ujaakana amüin e’rajaanaa maalü eere naa tepichikana. Eeshi wanee antüshii sünain e`raje’eraa süpüla maima kasa sulu’umüin SAHUM.